UA Медіа-центр

ЮА Медіа-центр – спеціальна платформа для спілкування студентів-журналістів з досвідченими співробітниками різноманітних ЗМІ і потенційними героями публікацій.

Фундатори: Кафедра журналістики Інституту філології та масових комунікацій Університету “Україна”, ГО “Гуманітарна ліга”, журнали “Музеї України”, “Нова Січ”, “Сурма”, “Універсальна газета”…

Очікуємо на підтримку журналістів А.Авдєєва, С.Буковського, В.Козака,Н.Іванченко, І.Зоца, Д.Федоренка, О.Єльцова, С.Пархоменка, В.Логвінова, Ю.Луканова, О.Ягольника, Р.Ярмолюка…

Координатори проекту:

12321

Нестеренко Юлія Вікторівна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

2002-2007 рр. – ЛНПУ ім. Тараса Шевченка, магістр української філології, тема магістерської роботи: «Комунікативна стратегія постмодерного тексту (на прикладі творчості Юрія Андруховича)».

2007-2010 рр. – ЛНУ ім. Тараса Шевченка, аспірантура за спеціальністю 27.00.04 – Теорія та історія журналістики при кафедрі журналістики і видавничої справи.

2013-2014 рр. – КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут філології, здобувач при кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості за спеціальністю 10.01.06 – Теорія літератури.

Відомості про захист дисертацій

У 2014 році на засіданні спеціалізованої ради при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему “Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації” за спеціальністю 10.01.06.

В Університеті “Україна” працює з 2016 року.

Викладає дисципліни

1. Основи журналістики
2. Газетно-журнальне виробництво
3. Агенційна журналістика

Сфера наукових інтересів

1. Дослідження регіональної преси та сучасної української публіцистики

Перелік наукових і навчально-методичних праць

1. Нестеренко Ю.В. Комунікативна стратегія текстів Ю. Андруховича / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – №766.– Сер. «Філологія» – 2007. – Вип. 51. – С. 191-193.

2. Нестеренко Ю. Жанровые особенности писательской эссеистики в медиапространстве постсоветских стран (на материале публицистики украинского писателя Л. Дереша) / Ю. В. Нестеренко // Журналiстыка –2008: стан, праблемы i перспектывы: матэрыялы 10-й Мiжнар. навук.-практ. канф, 11–12 сн. 2008 г., Мiнск. – Вып. 10. – Мiнск : БДУ, 2008. – С. 297-299.

3. Нестеренко Ю. Естетико-комунікативні принципи постмодерної есеїстики кін. ХХ ст. (на прикладі твору Юрія Іздрика «Станіслав: туга за несправжнім») / Ю. В. Нестеренко // Соціальні комунікації сучасного світу: наук.-теор. зб. – Кривий Ріг, 2009. – С. 111-113.

4. Нестеренко Ю. Письменницька есеїстика в українській періодиці 1991р.: тематика, прагматика, жанрово-стилістичні особливості / Ю. В. Нестеренко // Регіональні ЗМІ України: історія, стан і перспективи розвитку: Матеріали І міжнар. конф. – Луганськ, 2010. – С.144-152.

5. Нестеренко Ю.В. Есеїзм як стильова домінанта художнього тексту / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2013. – № 2. – Ч.2. – С. 191-196.

6. Нестеренко Ю.В. Эссеизм как стилевая доминанта произведения С.Жадана «Вокзалы» / Ю. В. Нестеренко // Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сб. 2-й международной науч.-практ. конф., 28 февраля 2013. – М.: Изд-во Перо, 2013. – С. 136-139.

7. Нестеренко Ю.В. Слияние жанра эссе с типологическими чертами литературного портрета: на примере современной украинской литературы / Ю. В. Нестеренко // Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сб. 2-й международной науч.-практ. конф., 28 февраля 2013. – М.: Изд-во Перо, 2013. – С. 158-161.

8. Нестеренко Ю.В. Урбаністичні мотиви української есеїстики кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2011. – № 24 – Ч.2. – С. 63-69.

9. Нестеренко Ю. Жанрова специфіка есеїстики Богдани Матіяш / Ю. Нестеренко // Наукові записки ТНПУ. Сер. «Літературознавство». – 2012. – Вип. 34. – С. 182-190.

10. Нестеренко Ю.В. Кольористичні коди письменницької есеїстики кін. ХХ– поч. ХХІ ст. / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2011. – № 19. – Ч.2. – С. 115-121.

11. Нестеренко Ю.В. Тема помаранчевої революції в есеїстиці О. Пахльовської / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2011. – № 6. – Ч.2. – С. 132-136.

12. Нестеренко Ю.В. Письменницька есеїстика: спроба міфологемного аналізу / Ю. В. Нестеренко // Наукові праці: наук.-метод. журн. – Т.193. – Вип.181: Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили. 2012. – С. 69-72.

13. Нестеренко Ю.В. Жанрова валентність есе кінця ХХ – початку ХХІ століття: типологічний аспект / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2012. – № 12. – Ч.2. – С. 67-76.

14. Нестеренко Ю.В. Біблійні мотиви есеїстики Олени Москаленко: жанрово-тематичний аспект / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2013. – № 4. – Ч.2. – С. 210-215.

15. Нестеренко Ю.В. Синкрезія письменницького есе та жанру рецензії в українському літературному просторі кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / Ю. В. Нестеренко // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність : літературні виміри. Зб. наук. пр. Вип. 10. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 255-265.

16. Нестеренко Ю. В. Тематические разновидности писательского эссе / Ю. В. Нестеренко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 2. – Ч.2 – С. 131-135.

Електронна пошта: july7rene@gmail.com.

s70948590

Тригуб Віктор Вікторович – засновник і головний редактор журналів “Музеї України”, “Нова Січ”, президент Української пресової корпорації, старший науковий співробітник НМЗБК, академік МАК, Почесний працівник туризму України, волонтер АТО, директор Музею плакату України.

Народився в Донецькій області, закінчив факультет журналістики Київського державного університету. Служив в армії. Більше 30 років працює у ЗМІ.

1-7

Історія кафедри журналістики

З початку 1999-х років в Університеті «Україна» на факультеті філології та масової комунікації функціонувала кафедра журналістики і видавничої справи та редагування. У цей час курси спеціальних навчальних дисциплін викладали знані фахівці: доктори філологічних наук Іванченко Р.Г., Онкович Г.В., Феллер М.Д.; кандидати філологічних наук Глушко О.К., Карпенко В.О., Куляс П.П., Пазяк О.М., кандидат мистецтвознавства проф. Валуєнко Б.Ф.

Advertisements